niemand is roomser dan de paus! daarom zijn er regelementen die nodig zijn om rondom en in ons viswater de beste kwaliteit voor elke visser en onze vissen te waarborgen.

Hou je je hier niet aan? dan riskeer je inname van je vispas en verenigingsvergunning. Waarom? omdat we voor iedereen de beste kwaliteit willen en een schone leefomgeving dus vis je aan onze wateren?, dan leef je onze huishoudregels na en waarborg je het plezier van alle verenigingsvissers

een belangrijke wijziging die we vanaf januari 2023 hanteren:

gevlochten lijn vissen is niet toe gestaan en ook het gebruik van roeiboten is niet meer toestaan op de kolken dus alleen grafische voerboten

o  Dit bewijs van lidmaatschap, i.c.m. met de VISpas 2024 ALGEMEEN
    geeft het recht om in de navolgende kolken 1. Wettelijke bepalingen dienen in acht genomen te worden.
    hengelsport te beoefenen. 2. Het is verboden met gevlochten lijn te vissen
     - 1e kolk aan de Rondweg (de Denne) 3. Elke vis uit genoemde kolken is eigendom van hsv Vissie Vissie.
    - 2e kolk aan de Middeldijk (Sloperskolk)    Van iedere vorm van stropen, mishandeling of diefstal van onze vis 
    - 3e kolk aan de Oostersedijk    wordt aangifte gedaan bij de politie.
o Op de kolken is een onthaakmat verplicht.  4. Vergunninghouders mogen aan het water niet meer
o Een ruime schep/landingsnet is verplicht.  Minimale afmeting is 60 cm.    dan twee hengels bedrijfsklaar hebben en
o Er mag worden gevist in acht nemend, en volgens    niet meer dan met twee hengels te gelijk te vissen.
  de op dat moment geldende wettelijke bepalingen. 5. Er mag maximaal 5 meter rechts en links haaks vanuit de
o Nachtvissen:  landelijk wettelijke bepalingen dienen    de eigen visstek gevist te worden.
   in acht genomen te worden, met dien verstande dat  6. Het is verboden om met gekleurde maden te vissen.
   het nachtvissen in onze eigen kolken het gehele jaar 7. Op de kolken is alleen een grafische voerboot toegestaan.
   is toegestaan. Vergunninghouder moet dus  8. Overtredingen van de hier omschreven aan-
   in bezit zijn van een geldige NachtVISpas.     wijzingen heeft tot gevolg dat de vergunning
o Bij het lopen in het gras moet zoveel mogelijk van     direct wordt ingetrokken. Deze vergunning
   één pad gebruik worden gemaakt, teneinde het      blijft eigendom van hsv Vissie Vissie en dient op aanvraag te
   gras te sparen.     worden getoond. 
o De aangebrachte beplanting, afscheidingen etc. 9. De houder van deze vergunning mag in genoemde
   mag onder geen enkele voorwaarde worden ge-     wateren vissen, mits hij/zij in het bezit is én kan tonen
   schonden.     een VISpas 2024
o Het is verboden voertuigen, anders dan rijwielen 10. Op genoemde kolken zijn alleen visveilige montages toegestaan.
   mee te nemen naar het water.      De aangestelde controleurs van hsv Vissie Vissie kunnen u vragen 
   Auto's behoren langs de weg te worden geparkeerd.      één of meerdere hengels binnen te halen voor controle.
    Medewerking dient te allen tijde verleend te worden.
LET OP!! Alleen de vergunning in combinatie 11. Voor schuilmiddelen behoren, de landelijke gestelde afmetingen
    met de landelijke Vispas en NachtVISpas,      te worden aangehouden
    geven het recht tot vissen op de genoemde kolken.       De vergunninghouder is hier zelf verantwoordelijk voor.
Controleurs worden aangesteld door het bestuur en kunnen zich op verzoek legitimeren.