niemand is roomser dan de paus! daarom zijn er regelementen die nodig zijn om rondom en in ons viswater de beste kwaliteit voor elke visser en onze vissen te waarborgen.

Hou je je hier niet aan? dan riskeer je inname van je vispas en verenigingsvergunning. Waarom? omdat we voor iedereen de beste kwaliteit willen en een schone leefomgeving dus vis je aan onze wateren?, dan leef je onze huishoudregels na en waarborg je het plezier van alle verenigingsvissers

o  Dit bewijs van lidmaatschap, i.c.m. met de VISpas 2020 ALGEMEEN
    geeft het recht om in de navolgende kolken 1. Wettelijke bepalingen dienen in acht genomen te worden.
    hengelsport te beoefenen. 2. Ondermaatse vis mag men niet onder zich houden
     - 1e kolk aan de Rondweg (de Denne)     en moet direct worden teruggezet.
    - 2e kolk aan de Middeldijk (Sloperskolk) 3. Elke vis uit genoemde kolken is eigendom van hsv Vissie Vissie.
    - 3e kolk aan de Oostersedijk    Van iedere vorm van stropen, mishandeling of diefstal van onze vis 
o Op de kolken is een onthaakmat verplicht.     wordt aangifte gedaan bij de Politie.
o Een ruime schep/ landingsnet verplicht.Minimale afmeting is 60 cm. 4. Vergunninghouders mogen aan het water niet meer
o Er mag worden gevist in acht nemende, en volgens    dan twee hengels bedrijfsklaar hebben en
  de op dat moment geldende wettelijke bepalingen.    niet meer dan met twee hengels te gelijk te vissen.
o Nachtvissen:  landelijk wettelijke bepalingen dienen 5. Er mag maximaal 5 meter rechts en links haaks vanuit de
   in acht genomen te worden, met dien verstande dat     de eigen visstek gevist te worden.
   het nachtvissen in onze eigen kolken het gehele jaar 6. Het is verboden om met gekleurde maden te vissen.
   is toegestaan. Vergunninghouder moet dus  7. Op de kolken is alleen een grafische of rubberen voerboot toegestaan.
   in bezit zijn van een geldige NachtVISpas. 8. Overtredingen van de hier omschreven aan-
o Bij het lopen in het gras moet zoveel mogelijk van     wijzingen heeft tot gevolg dat de vergunning
   één pad gebruik worden gemaakt, teneinde het      direct wordt ingetrokken. Deze vergunning
   gras te sparen.     blijft eigendom van hsv Vissie Vissie en dient op aanvraag te
o De aangebrachte beplanting, afscheidingen etc.     worden getoond. 
   mag onder geen enkele voorwaarde worden ge- 9. De houder van deze vergunning mag in genoemde
   schonden.     wateren vissen, mits hij/zij in het bezit is én kan tonen
o Het is verboden voertuigen, anders dan rijwielen     een VISpas 2020 te hebben.
   mee te nemen naar het water.  10. Op genoemde kolken zijn alleen visveilige montages toegestaan.
   Auto's behoren langs de weg te worden geparkeerd.      De aangestelde controleurs van hsv Vissie Vissie kunnen u vragen 
    één of meerdere hengels binnen te halen voor controle.
LET OP!! Alleen de vergunning in combinatie     Medewerking dient ten allen tijd verleend te worden met straffe
    met de landelijke Vispas en NachtVISpas, 11. Voor schuilmiddelen behoren, 
    geven het recht tot vissen op de genoemde kolken.       de landelijke gestelde afmetingen te worden aangehouden
      de vergunninghouder is hier zelf verantwoordelijk voor.
Controleurs worden aangesteld door het
bestuur en kunnen zich legitimeren.
Het betreden en vissen op de genoemde kolken geschied geheel op eigen risico
men kan ons geen enkele wijze aansprakelijk stellen worden voor letsel en/of schade
Bij overtreding van de regelementen riskeert u iname van de geldige visdocumenten.