Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

in het kader van de privacywet zijn we als verenigingen verplicht een aantal verklaringen te geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en wat we ermee doen als verenigingen, wie toegang heeft en hoe lang en waar ze bewaard worden.

AVG - Leden en functionarissen 

Leden, abonnementhouders en (oud) functionarissen / vrijwilligers

Gegevens van leden, functionarissen van Sportvisserij Nederland, federaties en verenigingen moeten in kaart worden gebracht.

Stap 1: Checklist persoonsgegevens 1.1 Welke (type) persoonsdata

NAW gegevens incl. historie

Evt. apart postadres bijvoorbeeld bij bewindvoering met daarbij de verklaring

E-mailadressen

Telefoonnummers

Fax

Geslacht

Geboortedatum

Overlijdensdatum

Accountgegevens (login) evt. gekoppelde Social accounts (Facebook, Google)

Lidmaatschap en abonnementsgegevens

Organisatie m.b.t. abonnement of lidmaatschap

Document-/ abonnementstype

Lid sinds

Contributie

IBAN

Betaalstatus

Betaalmethode

Machtiging

Betaaldatum

Facturen

VBL nummer

Lid categorie

Verzenddatum visdocumenten

Notities t.a.v. serviceverlening

Mutaties t.a.v. levering producten

Aanvulling bij functionaris

Cursus- / evenementsdeelname en evt. resultaten

Toesturen van verslagen

Functie (evt. bijbehorende pas)

Kledingmaten

Verklaring omtrent gedrag

Kerstpakketten

Pasfoto 

Stap 2: Waar staan deze gegevens

HSV ledenadministratie

Aanvulling voor de VISpas worden gegevens extern gezet bij

PostNL / Sand,enz

Aanvulling bij functionaris

Adressenzoeker verenigingen

Vislesadministratie

Stap 3: Doel waarvoor de informatie is opgeslagen en wordt gebruikt

Leveren van visdocumenten die een wettelijke verplichting zijn om in een groot deel van het Nederlandse water te mogen sportvissen. Aan deze documenten is in verreweg de meeste gevallen een lidmaatschap met een hengelsportvereniging verbonden.

Persoons- en lidmaatschapsgegevens worden gedeeld via het Boa Registratie Portaal indien de visserijwet is overtreden. 

Leveren van Hét VISblad, Stekkie Magazine, Visionair aan abonnementshouders of relaties.

D.m.v. een login (evt. via social account) op MijnSportvisserij geven wij inzage in deze gegevens aan de sportvisser.

Het inzichtelijk maken aan de sportvisser waar hij/zij mag sportvissen. 

Aanvulling bij functionarissen

De gegevens zijn vergaard om helder te hebben wie welke functie invult bij de organisatie en vanwege zijn/haar functie specifieke informatie of (gepersonaliseerde) producten moet ontvangen voor zaken waar hij/zij verantwoordelijk voor is. Dit kan op fysiek of digitaal.

Voorafgaand aan een functie kan soms een cursus noodzakelijk of optioneel zijn. Of krijgen personen toegang tot bepaalde evenementen. Voor deze cursussen kan het noodzakelijk zijn dat iemand een VOG kan overleggen. Ook gelden voor cursussen minimum leeftijden.

De functie kan inhouden dat iemand toegang krijgt tot bepaalde ICT-systemen en op basis van de functie een selectie van rechten toebedeeld krijgt.

De functie kan inhouden dat iemand gecommuniceerd wordt als contactpersoon van de organisatie.

De functie kan inhouden dat iemand materialen of kleding ontvangt voor vrijwilligers activiteiten.

De functie kan inhouden dat iemand op bepaalde momenten een attentie ontvangt.

Stap 4: Privacy policy

Zie algemeen document over privacy

Stap 5: Verwerkers

Lijst met verwerkers:

Hosting interne en externe servers →

Software →

HSV ledenadministratie → , Sportvisserij Nederland met federaties en verenigingen

Fysieke visdocumenten →, PostNL, Sand, En anderen

Admin Portal, MijnSportvisserij  →

VISpasnummers en NAW gegevens →

Boa Registratie portaal →

 Aanvulling voor functionarissen

RCS → Xcess

Synchronisatie Divide producten →

Vislesadmnistratie →

VWRP →

Zie overzicht stand van zaken verwerkersovereenkomsten:

M:/Projecten/AVG/Actielijst – planning.xlsx → tabblad verwerkersovereenkomsten

Stap 6: ICT opslag en beveiliging

Zie algemeen document over ICT-beleidsplan

Stap 7: Organisatie en geautoriseerde medewerkers

De vereniging bepaalt wie namens hun vereniging toegang heeft tot lidmaatschapsgegevens.

De federatie bepaalt wie er namens hun federatie toegang hebben tot hun gegevens en leden van hun verenigingen.

Medewerkers van Sportvisserij Nederland hebben toegang tot de gegevens van alle federaties en vereniging.

Er is een overzicht van alle accounts en die zijn centraal beheersbaar.

Er is een notitie over toegang, geheimhouding en bewustwording

Stap 8: Verwijderen van gegevens/ bewaartermijn

Er is nog geen richtlijn voor het verwijderen van data die herleidbaar is tot een functionaris.

Dit geld voor data in CRM systemen als data op ons netwerk(archief.).

Stap 9: Direct Marketing

T.a.v. functionarissen worden gegevens niet voor marketing-doeleinden gebruikt. Wel worden gegevens van functionarissen extra gebruikt bij het verstrekken van informatie als dit in lijn ligt met het werkt dat de functie met zich meebrengt. Bijvoorbeeld: een verenigingsnieuwsbrief wordt verstrekt aan relevante functionarissen, afhankelijk van de inhoud van de nieuwsbrief (wijzigingen t.a.v. viswaterbeheer wordt gecommuniceerd met de viswaterbeheerders).

Stap 10: Controle en evaluatie

 

Openstaande vragen

– Wie hebben naast de ledenadministrateurs andere functionarissen toegang tot HSV ledenadministrateur.

– Hebben naast federatieve medewerkers andere functionarissen van de federatie toegang tot HSV leden

– Hebben alle medewerkers van de federatie toegang tot HSV leden.

– Hebben functionarissen van Sportvisserij Nederland toegang tot HSV leden.

– Hebben alle medewerkers van Sportvisserij Nederland toegang nodig tot functionarisgegevens.

Risico’s

 

Accounts verenigingen tot   HSV-leden zijn niet gekoppeld aan een functie maar worden door de HSV   beheerd. Wij hebben geen goed overzicht wie waar bij welke vereniging of  federatie toegang heeft.

 

Accounts HSV leden hebben   een wachtwoord dat nooit verloopt.

 

Er is bij medewerkers SVN   geen policy t.a.v. veranderingen van werkzaamheden en de gevolgen voor   toegang tot HSV leden.

 

De sessie van HSV-leden   verloopt niet.

 

Er is geen richtlijn voor   inzage in functionarisgegevens voor Sportvisserij Nederland medewerkers.

 

Er is niet duidelijk wat de   samenhang is tussen de functionaris en de toegang tot systemen voor   functionarissen

 

Er is geen richtlijn over   het verwijderen van data.

AVG: Personeel  

1:    Persoonsgegevens

Opgeslagen persoonsgegevens in Softwarepramma van Sportvisserij oost nederland

 1. N (initialen, voornaam, geboorte-achternaam)
 2. AW gegevens
 3. Burgerservicenummer
 4. E-mailadres pr en zk
 5. Telefoonnummer(s) pr en M zk
 6. Geboortedatum
 7. Geslacht
 8. Nationaliteit
 9. Foto
 10. Geboortenaam partner
 11. Naamgebruik
 12. Overlijdensdatum

 

Overige gegevens

 1. Aanhef
 2. Titel
 3. Status: (in dienst, uit dienst, sollicitant)
 4. Dienstbetrekking (pt/ft, ja/nee ATV)     
 5. Contract ingang, einde
 6. Banknummer
 7. Salaris
 8. Looncomponent (event extra vergoedingen zoals telefoonvergoeding)
 9. Rooster (fte)
 10. Loonbeslag
 11. Functie
 12. Verlof (saldo)
 13. Verzuim
 14. Beoordeling (verslagen functiegesprekken)
 15. Opleidingen/cursus
 16. Dossier

 

In NAAM opgenomen niet in gebruik zijnde of onnodige tools

 1. Geboorteland
 2. Geboorteplaats
 3. Burgerlijke staat
 4. Familie
 5. Keuring
 6. Auto
 7. Huwelijksdatum
 8. Datum scheiding

 

Een aantal gegevens kunnen ook elders in Profit zijn opgeslagen, zoals lidmaatschapsgegevens. Het gaat daarbij om NAW-gegevens. Zie betreffende beschrijving onder lidmaatschapsgegevens.

 

1 B. Toestemming

(Nieuwe) medewerkers geven schriftelijk toestemming voor het opslaan en bewaren van hun persoonlijke gegevens. Naast het arbeidscontract, ondertekent een ieder een brief waarin de opslag van data staat vermeld en waarom deze data wordt bewaard. Daarnaast kunnen zij een schrijven ondertekenen waarin zij toestemming geven om de salarisstroken digitaal te ontvangen. Dit laatste is niet verplicht.

 

2. Waar staat deze data

Netwerk shares Sportvisserij Nederland

Afas Profit

NAW, contracten, afspraakbrieven (ouderschapsverlof, studie-regeling) worden (tevens) op papier opgeslagen en bewaard in de Personeelskluis. Hierin is ook een kopie paspoort of ID-kaart opgeslagen.

De locatie van de sleutel is alleen bekend bij het hoofd Bedrijfsvoering en P&O. Zij hebben inzicht in de persoonlijke dossiers, evenals de directeur, leidinggevende en medewerker zelf (in het bijzijn van P&O of leidinggevende. De accountant kan op verzoek steekproeven doen om financiële zaken te controleren. 

 

3 Doel waarvoor de informatie is opgeslagen en wordt gebruikt

De gegevens 1 tot en met 7, 14 t/m 21 zijn voor in dienst zijnde medewerkers noodzakelijk voor het maandelijks overmaken van het salaris. Tevens worden de gegevens gebruik voor de verplichte aansluiting bij PFZW (pensioenfonds) en de uitvoerder (PGGM) en belastingdienst. Indien nodig kunnen NAW,BSN en verzuimdata worden doorgegeven aan de bedrijfsarts (wanneer een consult gewenst is).

8. I.v.m. eventueel noodzakelijke verblijf- of werkvergunning

9. Intern voor herkenbaarheid bij collega’s. Eventueel bij documenten te gebruiken (EHBO-pas).

10 en 11: alleen bij gehuwden die niet de eigen geboortenaam als eerste achternaam willen gebruiken.

7, 13, 14: aanhef persoonlijke brief, tijdschriften, kerstpakket en andere correspondentie vanuit de werkgever

12: Stopzetten briefings (zoals tijdschriften)

1 t/m 3, 16, 18 t/m 22: Gegevens voor de verwerking en het overmaken van het salaris. 

22: Alleen nodig bij loonbetaling wanneer van toepassing

23: Geeft aan wie leidinggevende is, i.v.m. bijvoorbeeld accorderen verlof en functioneringsgesprekken

24: Ter info voor medewerker en leidinggevende

25: Ter info en eventueel actie leidinggevende, P&O (bedrijfsarts, wet Poortwachter)

26 en 27: Ter info en eventueel actie (loopbaan- salariswijziging, opleidingsbehoefte) leidinggevende

28: Ter info medewerker, schrijfrechten Salarisadmin, H BV en P&O

29 t/m 36: Kunnen worden verwijderd uit Profit

 

De gegevens zijn vergaard om helder te hebben wie welke functie invult bij de organisatie en vanwege zijn/haar functie specifieke informatie of (gepersonaliseerde) producten moet ontvangen voor zaken waar hij/zij verantwoordelijk voor is. Dit kan of fysiek of digitaal.

Algemeen worden (niet gepersonaliseerde) gegevens gebruikt om bedrijfsinzicht te verkrijgen (zoals leeftijdsopbouw, verzuimcijfers, duur dienstverband).

 

 

Stap 4: Privacy policy

Zie algemeen document over privacy

 

Stap 5: Verwerkers

Lijst met verwerkers:

Hosting interne en externe servers → Diesignloods

Softwarepakket →

Belastingdienst

PFZW

PGGM

Bedrijfsarts

 

Zie overzicht stand van zaken verwerkersovereenkomsten:

M:/Projecten/AVG/Actielijst – planning.xlsx → tabblad verwerkersovereenkomsten

 

Stap 6: ICT opslag en beveiliging

Zie algemeen document over ICT-beleidsplan

 

Stap 7: Organisatie en geautoriseerde medewerkers

Medewerkers Sportvisserij Nederland hebben sinds februari 2018 beperkt toegang tot het netwerk met de daarop gedeelde bestanden.

Medewerkers: toegang tot gegevens

Alle gegevens onder punt 1  kunnen digitaal worden ingezien door de medewerker zelf, de leidinggevende en de directeur. Tevens door de salarisadministratie, P&O, hoofd Bedrijfsvoering, die ook schrijfrechten hebben. Schrijfrechten op NAW heeft ook de medewerker zelf. NAW= naw + tel, e-mail

 

Alle op papier opgeslagen gegevens staan het dossier van de betreffende medewerker in de Personeelskluis. Alleen FUNCTIE en FUNCTIE hebben toegang tot de kluis.

Financiële papieren afschriften worden per jaar bewaard op de Financiële afdeling in een afgesloten kast. Toegang tot de afgesloten kast hebben FUNCTIES.

 

Stap 8: Verwijderen van gegevens

Acht jaar na uitdiensttreding worden de persoonsgegevens verwijderd. I.v.m. evenementen in de toekomst (reünie, jubileum organisatie, afscheid van oud-collega) kunnen NAW-gegevens langer (passief) worden bewaard. (Alleen wanneer een voormalig medewerker een adreswijziging doorgeeft, wordt deze geadministreerd). De NAW-gegevens kunnen zo tientallen jaren worden bewaard.  

 

Dit geldt voor zowel data in CRM systemen als data op het netwerk(archief).

 

Stap 9: Marketing

Gegevens van medewerkers worden niet voor marketing doeleinden gebruikt. Wel ontvangen alle medewerkers uitgaven van Sportvisserij Nederland op hun prive-adres (Hét Visblad, Visionair, Jaarverslag), dit om de eventuele gezinsleden van de medewerker te informeren/betrekken bij de werkzaamheden.

 

Stap 10: Controle en evaluatie

Openstaande vragen

– Hebben alle medewerkers van Sportvisserij Nederland toegang nodig tot functionarisgegevens?

 

Risico’s

Opgelost per

Er is bij medewerkers SVN geen policy t.a.v. veranderingen van   werkzaamheden.

Mei 2018

Er is geen richtlijn voor inzage in functionarisgegevens voor   Sportvisserij Nederland medewerkers (AdminPortal)

Mei 2018

Er is geen goede richtlijn voor verwijderen van autorisatie bij   tijdelijke werkzaamheden of bij wisselen van afdeling.

Eind april 2018

Er is geen aparte toestemming voor het publiceren van   persoonsgegevens via de adressenzoeker.  

Mei 2018